Thursday, May 16, 2013

[Results] 2013/05/16 @ Yotsukaido City Central Park

May 16, 2013
Chiba - Yotsukaido City Central Park (1,000)
647 Fans
1. Yuichi Miwa, Harumi Sakai & Yusaku Kitajima beat Tsutomu Nishioka, Yutaka Awano & Yukio Kisanuki (6:51) when Kitajima used the Prison Deathlock on Awano.
2. Chikao Kessin, James Goodwin Jr., "BIG" Jon Goodwin & "The Evangelist" Jerry Matthews [EXODUS] beat Masafuji Yoshida, Mamoru Sekishima, Tetsuji Kawamura & Shinji Uchikawa (9:57) when Matthews used the Savior’s Wrath on Uchikawa.
3. RETURN OF J Special ~ Road to Cibernetico #4: Kotaro Ota [SGL] & Fumihiko Shirai [SGL] beat ATSUKA [SGL] & Yoshihiro Shimoda [SGL] (14:44) when Ota used the Viento Clutch on ATSUKA.
4. Prelude to FINAL DREAM ROAD #5 ~ Special Singles Match: Kazuma Fujita beat Go Taniguchi (11:57) with the Gouwan Fujita Lariat.
5. HEC Heavyweight Title Skirmish ~ Special 10-Man Tag Match: TAKU, Naoki Fukuda, Riki Ichiro, Yujiro Higuchi & Kazuki Sendo beat Norihiro Akashi [SI], Seiji Ebisawa [SI], Katsumi Gakusha [SI], Shino Hiriyama [SI] & Sean King [SI] (21:01) when TAKU used the Choujin Bomber on Hiriyama.

No comments:

Post a Comment